Akıllı Şehir Politikaları

nesnelerin-interneti-lpwan

AKILLI ŞEHİR POLİTİKALARI

Global arenada bir çok Avrupa ülkesinin yanında Amerika, Dubai ve Hindistan gibi ülkelerin uzun vadeli “Akıllı Şehir” politikaları ve buna bağlı faaliyetleri bulunmaktadır. Türkiye’nin bu yarışta geri kalmaması için hızlıca bir koordinasyon kurulu oluşturması ve bir kamu kurumunun doğrudan görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu yoğun rekabet ortamında şehirleri ile sürdürülebilir ve gelişmiş bir ülke olma yolunda “Akıllı Şehir Politikaları’na” ihtiyaç duyulmaktadır. Uygulama ve inisiyatifin  tamamen belediyelerde bulunması yeterli değildir. Merkezi yönetimin kanunsal, hukuksal ve finansal konularda düzenlemeler getirmesi ve standartlar getirerek belediyeleri yönlendirmesi gerekmektedir.

Akıllı Şehirler konusuna Kalkınma Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “10. Kalkınma Planı’nda” yer verilmiş olup, bu konunun “Kalkınma Ajansları” vasıtası ile desteklenmesi planlanmıştır. Zaman içerisinde kurumların konuya ilişkin düzenleme, yönetmelik ve yayınlarına bu bölümden erişebilirsiniz.Türkiye’de akıllı şehirler konusunda kamu bürokrasisi içerisinde doğrudan  ilgili kurumlar şu şekildedir.

-T.C Kalkınma Bakanlığı

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-İçişleri Bakanlığı

-Enerji Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Notu

Kentleşme ve teknoloji alanında dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, akıllı şehirler yaklaşımı, Kalkınma Bakanlığı tarafından önemli bir kalkınma aracı olarak ele alınmakta. Bu bağlamda, ülkemizin 2014-2018 yılları arasında uygulayacağı temel politika belgesi olan Onuncu Kalkınma Planı’nda, “Akıllı uygulamaların sağlık, ulaştır­ma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi gibi alanlar başta olmak üzere kullanımı yay­gınlaştırılacaktır. Şehirlerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeyleri arttırılarak akıllı kentlere dönüşmesi desteklenecektir.” politikasına yer verilmekte. Bu politika çerçevesinde, 2015 Yılı Programı ve 2016 Yılı Programı’nda “Büyükşehir belediyelerinin akıllı şehir uygulamalarına yönelik fizibilite çalışmaları desteklenecektir.” tedbirine yer verildi. Bu tedbirle, akıllı kent uygulamalarının belirli bir plan çerçevesinde hayata geçirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmakta ve bu amaç çerçevesinde de kalkınma ajanslarınca mali ve teknik destek sağlanması planlanıyor.

Ayrıca, akıllı şehirler yaklaşımı, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi’nde önemli bir bileşen olarak ele alınmaktadır. Bu konuda Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, akıllı şehirler alanında geliştirilecek çözümlerin, kentsel sistemlerin verimliliğinin artırılması, yaşam alanlarında iyileşmeler sağlanması,  vatandaşlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ile yerel ekonomilerin geliştirilmesi ve kentlerin rekabet güçlerinin artırılması alanlarında önemli potansiyele sahip oldukları ortaya çıktı. Bu noktadan hareketle, şehirlerimizin akıllı şehirlere dönüşümünü desteklemek amacıyla, Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında “yukarıdan aşağı” ve “aşağıdan yukarı” politikalardan oluşan hibrit bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu sayede, merkezi yönetimin standart oluşturma, rehberlik ve koordinasyon yetkinliği ile yerelin kendine has ihtiyaçlarını ve kapasitesini dikkate alan ve yaratıcılığı özendiren bir yaklaşımın tesis edilmesi amaçlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğundaki “42. Akıllı Kentler Programı Geliştirilmesi” eyleminde de, şehirlerimize  akıllı kentler konusunda yol gösterici nitelikte rehber dokümanlar ve örnek çalışmalar sunulması amaçlanırken, Kalkınma Bakanlığı sorumluluğundaki “43. Akıllı Uygulamaların Desteklenmesi” eylemi ile de, akıllı kentler konusunda yerel düzeyde ortaya konulan uygulamaların Kalkınma Ajansları vasıtasıyla desteklenmesi planlanıyor. Böylece, bir yandan yerel yönetimler akıllı kentlere dönüşüm konusunda merkezi araçlarla yönlendirilirken diğer yandan yerel düzeydeki yaratıcılığın akıllı uygulamalara dönüşümü desteklenerek ekonomik ve sosyal faydanın yaratılması amaçlanıyor.

Ayrıca, vatandaşların yenilikçilik sürecinde dahil edildiği “yaşayan laboratuvar” yaklaşımı, şehirlerimizin akıllı şehirlere dönüşümü aşamasında ihtiyaç duyulan bilgiye dayalı ve yaratıcı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde kritik öneme sahip. Yaşayan laboratuvar uygulamaları kentlerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının ortaya konulması, ihtiyaçlara uygun ürün tasarlanması ve geliştirilmesi ile geliştirilen ürünlerin gerçek hayatta test edilmesine imkân sağlayan oluşumlardır. Bu oluşumların desteklenmesi amacıyla, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda “44. Yaşayan Laboratuvar Programı Geliştirilmesi” adıyla bir eylem tanımlanmıştır.

Rehber Dokümanlar

adobe-27964_960_720

 

2015-2018-Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Plani

 

adobe-27964_960_720

 

Onuncu Kalkınma Planı

 

adobe-27964_960_720

 

Xsights-Akıllı Kentler Masa Başı Çalışması

 

adobe-27964_960_720

 

Turkiyenin Sehirleri Surdurulebilirlik Arastirmasi

 

adobe-27964_960_720

 

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi-Hedef 2023